Qualsevol assumpte s’inicia amb un assessorament. Un assessorament inclou l’explicació de les possibilitats i dels riscos i una previsió dels costos.

Un assessorament simple sobre un assumpte, que no requereixi l’examen de documentació, té un preu orientatiu d’uns 50 euros. Si cal una resposta per escrit el preu és de 100 euros. Cal consultar el cas concret per acordar els honoraris.

El despatx tracte assumptes en tres grans àrees del dret: el dret civil/mercantil, el dret penal i el dret administratiu.

Dret Civil – Mercantil

Alguns dels temes que porta el despatx són:

. Consumidors i usuaris.

. Responsabilitat civil.

. Accidents de circulació.

. Assegurances.

. Arrendaments urbans i rústics.

. Contractes de compravenda.

. Família. Separacions i divorcis.

. Successions.

. Llei de la segona oportunitat.

. Dret immobiliari i registral.

. Drets reals.

. Relacions de veïnatge i immissions.

. Responsabilitat dels administradors.

Dret Penal

Alguns dels temes que porta el despatx són:

. Delictes de violència de gènere i violència domèstica.

. Delictes contra la seguretat del trànsit. Conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

. Delictes de lesions.

. Delictes contra la llibertat individual. Amenaces, coaccions, assetjament.

. Delictes contra la salut. Tràfic de drogues.

. Delictes contra el patrimoni. Furt, robatori, estafa, apropiació indeguda.

. Delictes contra el medi ambient. Sorolls.

. Delictes societaris.

. Delictes contra l’administració pública i contra l’administració de justícia.

. Delictes contra l’ordre públic. Atemptat i desobediència a l’autoritat.

. Delictes contra la constitució.

Dret administratiu

Alguns dels temes que porta el despatx són:

. Nacionalitat i estrangeria. Impugnació contra denegacions.

. Responsabilitat patrimonial contra l’administració.

. Deutes amb la seguretat social.

. Invalidesa.

. Sancions de trànsit.

. Sancions tributàries i de la seguretat social

. Llicències administratives. Impugnacions contra la seva denegació.

. Tributs, impostos i taxes.